သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၀၅၀/၂၀၁၄)

သိပ္ပံ နှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးရုံး ၏ အမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၀၅၀/၂၀၁၄) Download File